Điện thoại bàn cổ

Máy điện thoại cố định

Thông số kỹ thuật: Điện thoại bàn cổ

Giá bán: 800.000 VNĐ, Liên hệ: 0916.393.868.
1


//share
//Commend